Извршни одбор

Извршни одбор

ИЗВРШНИ ОДБОР

Састав
Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва.
Извршни одбор чине председник Извршног одбора, председници окружних одбора, председници градских одбора са статусом окружних одбора, председник Координационог одбора за Косово и Метохију, председници савета Странке, 10 чланова које именује Председништво Странке и секретар Извршног одбора.

Председник Извршног одбора:
Радомир Николић

Чланови Извршног одбора:
• Александар Јовичић
• Александар Јокић
• Александар Марковић
• Александар Мартиновић
• Александар Саша Јерковић
• Александра Гркинић
• Александра Павићевић
• Ана Филиповић
• Андреј Вучић
• Бојан Илић
• Бранимир Стојановић
• Бранислав Маловић
• Бранко Маркоски
• Владета Костић
• Војислав Ћирић
• Горан Аксовић
• Горан Веселиновић
• Горан Гавранчић
• Горан Миливојевић
• Даниел Туцаковић
• Даријо Мачкић
• Дејан Вујисић
• Драган СтевановићБоске
• Драгана Одовић
• Драгомир Петронијевић
• Душан Адамовић
• Душан Петковић
• Ђорђе Милићевић
• Зоран Бабић
• Зоран Вујовић
• Зоран Јаковљевић
• Игор Бечић
• Јелена Косoрић
• Катарина Продановић
• Катарина Ракић
• Кристиан Туцаковић
• Лука Петровић
• Љубомир Зрнић
• Марија Блечић
• Милан Марковић
• Милан Стевановић Пиксел
• Милош Срећковић
• Милош Томић
• Михаило Стевановић
• мр. Зоран Ливаја
• Недељко Тењовић
• Немања Мањак
• Ненад Дејановић
• Ненад Ђорђевић
• Ненад Карапанџа
• Ненад Петковић
• Никола Дашић
• Новак Пурић
• Предраг Стевовић
• Радослав Милојевић
• Раша Ристивојевић
• Саша Јаћовић
• Славиша Кокеза
• Славиша Топаловић
• Снежана Вујанић
• Стеван Радовић
• Тања Сантрач


Председник Извршног одбора
Председника Извршног одбора бира и разрешава Главни одбор из реда својих чланова на предлог председника Странке, већином гласова од присутних чланова.
Мандат председника Извршног одбора траје четири године.
Председник Извршног одбора за свој рад одговара председнику Странке, Председништву и Главном одбору.

Председнику Извршног одбора функција престаје истеком мандата.
Сваки члан, коме је истекао мандат председника Извршног одбора, може поново да буде биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, функција председника Извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране Главног одбора.

Потпредседници  и секретар Извршног одбора
Извршни одбор има потпредседника  и секретара, које бира из реда својих чланова, на предлог председника Извршног одбора, већином гласова од укупног броја чланова Извршног одбора.
Потпредседник и секретар Извршног одбора помажу председнику Извршног одбора у обављању послова из његове надлежности.
У случају спречености или одсутности председника Извршног одбора, руковођење Извршним одбором преузима потпредседник.
Мандат потпредседника и секретара Извршног одбора траје четири године.
Секретар Извршног одбора има заменика кога именује Извршни одбор, на предлог секретара Извршног одбора.

Потпредседнику и секретару Извршног одбора функција престаје истеком мандата.
Сваки члан коме је истекао мандат потпредседника или секретара Извршног одбора, може поново да буде биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника и секретара Извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, престанком чланства у Извршном одбору, опозивањем од стране Извршног одбора.
Извршни одбор може, на предлог председника Извршног одбора, већином од укупног броја чланова Извршног одбора, да опозове потпредседника или секретара Извршног одбора ако не извршава одлуке Главног одбора, председника Странке, Председништва и Извршног одбора, и ако не поштује Статут и Програм Странке.

Надлежност Извршног одбора
Извршни одбор:
1. одговара за спровођење одлука Главног одбора, председника и Председништва;
2. одлучује о питањима организације рада Странке;
3. расправља о облицима организовања у Странци;
4. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и предлаже мере;
5. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;
6. одлучује о разрешењу председника општинских одбора;
7. распушта општинске одборе;
8. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са општим актима које усваја Главни одбор;
9. одлучује о приговорима на чињење и нечињење окружних одбора;
10. доноси Пословник о свом раду;
11. обавља послове које му повере председник Странке, Главни одбор и Председништво;
12. обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.
Извршни одбор се састаје најмање једном месечно или по потреби.
Седницу Извршног одбора заказује председник Извршног одбора, а у случају његове спречености, потпредседник Извршног одбора.